Regulamin

SERWISU I APLIKACJI ICProject

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez firmę nGroup System Sp. z o.o., za pośrednictwem Aplikacji ICProject (Oprogramowanie), dostępnej w Serwisie icproject.com.
 2. Serwis jest przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji i organizacji, które chcą korzystać z narzędzia do zarządzania zasobami jakim jest Oprogramowanie ICProject. Administrator wyłącza możliwość bezpośredniego korzystania z jego usług przez konsumentów w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 3. Definicje:
  • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.icproject.com.
  • Administrator – firma nGroup System Sp. z o.o., ul. Malików 150d; 25-639 Kielce, NIP: 9591926129, REGON: 260468463, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000385149, kapitał zakładowy 5.000 zł (w pełni opłacony), email: support@icproject.com.
  • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i wykorzystuje udostępnione Oprogramowanie.
  • Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Oprogramowania – zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem; Umowa zawierana jest na czas określony w przypadku korzystania z jednej z płatnych wersji Oprogramowania oraz na czas nieokreślony w przypadku Oprogramowania w wersji Start Up (bezpłatnej), w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
  • Oprogramowanie – Aplikacja ICProject działająca w modelu SaaS (Software as a Service), opierająca się na pracy w chmurze, zarządzana przez Administratora, który udostępnia ją Użytkownikom na urządzeniach komputerowych i mobilnych, służąca w szczególności do zarządzania zasobami oraz zadaniami i czasem pracy zespołu. Oprogramowanie jest udostępniane w ramach Umowy z Użytkownikiem.
  • Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta.
  • Cennik – wykaz uwzględniający wysokość opłat, związanych z korzystaniem z Oprogramowania oraz określający szczegółowe kwestie związane z funkcjonalnościami poszczególnych wersji Oprogramowania w tym ich Limitów dostępowych, opublikowany na stronie www.icproject.com. Cennik stanowi integralną część zawieranej między Administratorem i Użytkownikiem Umowy;
  • Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy za który dokonywane są płatności za korzystanie z Oprogramowania i przez który dostępna jest jedna z płatnych wersji Oprogramowania;
  • Abonament – określona suma pieniężna należna Administratorowi, w zamian za korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania przez dany Okres rozliczeniowy.
  • Limit dostępowy – ograniczenie odnoszące się do maksymalnej ilości osób mogących mieć przypisane przez Użytkownika uprawnienia dostępowe do jego Konta. Wielkość Limitu dostępowego dla każdej wersji Oprogramowania została określona w Cenniku.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.icproject.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z Regulaminem.
 4. Usługi świadczone przez Administratora są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Administrator świadczy usługi, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 6. Usługi świadczone na rzecz Użytkownika w ramach Oprogramowania, na podstawie zawieranej Umowy:
  • prowadzenie indywidualnego Konta,
  • tworzenie i przechowywanie baz danych,
  • zarządzanie zasobami,
  • zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
  • tworzenie planów/zadań,
  • tworzenie terminarzy i list kontaktów,
  • raportowanie czasu pracy pracowników,
  • korzystanie z komunikatora dostępnego w Oprogramowaniu,
  • korzystanie z innych usług i funkcji dostępnych w Oprogramowaniu.
 7. Administrator udostępnia Oprogramowanie w następujących wersjach:
  • Start Up (Bezpłatna wersja Oprogramowania) – Administrator udostępnia Oprogramowanie w wersji bezpłatnej, co pozwala zapoznać się Użytkownikom z jego funkcjonalnością. Zakres usług dostępnych w Oprogramowaniu w wersji bezpłatnej może zostać ograniczony przez Administratora.
  • Small/Medium/Full (Płatne wersje Oprogramowania) – Płatne wersje Oprogramowania różniące się od siebie specyfiką, funkcjonalnościami oraz ceną ich udostępnienia. Oprogramowanie w wersjach Small/Medium/Full może być udostępniane przez Administratora nieodpłatnie na okres testowy, w celu zapoznania się przez Użytkowników z jego funkcjonalnościami. Przełączenie Konta z trybu testowego do Konta płatnego jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika zaprezentowanej formy Oprogramowania.
 8. Zestawienie funkcjonalności, cen i specyfikacji każdej z wersji Oprogramowania znajduje się w Cenniku.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA ORAZ SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Oprogramowania, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Oprogramowania i Serwisu.
 3. Aby móc korzystać z Oprogramowania, konieczne jest założenie Konta, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki.
 4. Podczas zakładania Konta w Serwisie, obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych (nie należy podawać osobom trzecim swojego loginu i hasła). Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Konta.
 5. Konto skutecznie zarejestrowane w Serwisie, pozwala uzyskać dostęp do Oprogramowania innym osobom, w liczbie nieprzekraczającej maksymalnej ilości wskazanej w Limicie dostępowym dla wybranej wersji Oprogramowania.
 6. Użytkownik, który zarejestrował Konto w Serwisie może nadawać i usuwać uprawnienia dostępu do Oprogramowania w wybranej wersji, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Limitów dostępowych.
 7. Dokonanie przez Użytkownika zmiany wybranej wersji Oprogramowania w trakcie korzystania z niego, jest możliwe w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji w której do końca Okresu rozliczeniowego pozostało mniej niż 7 dni, – wtedy zmiana będzie możliwa przy dokonywaniu przez Użytkownika opłaty abonamentowej na nowy Okres rozliczeniowy.
 8. Dokonanie zmiany wybranej wersji Oprogramowania jest możliwe pod warunkiem, że wykorzystanie Limitu dostępowego na Koncie Użytkownika, na to pozwala.
 9. Zmiana wersji Oprogramowania w trakcie korzystania z niego, nie wpływa na bieg Okresu Rozliczeniowego.
 10. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 11. Dostęp do Oprogramowania jest możliwy na urządzeniu komputerowym lub mobilnym spełniającym następujące warunki techniczne:
  1. Dostęp do sieci Internet,
  2. Włączona obsługa Plików Cookies i Java Script,
  3. Zainstalowana aktualna przeglądarka internetowa,
  4. Rozdzielczość ekranu na poziomie co najmniej 1400px,
  5. Klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Świadcząc usługi za pomocą Serwisu i Oprogramowania, Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.
 2. Świadczenie usług przez Administratora na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.
 3. Rejestracja w Serwisie składa się z dwóch etapów (kroków):
  • Najpierw należy wybrać jedną z dostępnych wersji Oprogramowania, kliknąć w przycisk służący do rejestracji oraz wprowadzić w formularzu zgłoszeniowym swój adres email, na który wysłany zostanie link kierujący do Formularza rejestracji.
  • Następnie należy zaznaczyć wymagane zgody oraz uzupełnić Formularz rejestracji o następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
   • pełna nazwa firmy wraz z numerem NIP,
   • adres siedziby firmy/ lub zamieszkania,
   • adres poczty elektronicznej e-mail,
   • numer telefonu kontaktowego.
 1. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o:
  • zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Administratorowi,
  • wyrażeniu zgody na zawarcie Umowy drogą elektroniczną,
  • wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej, na wskazany adres email, informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług przez Administratora.
 2. Niezależnie od danych podanych podczas rejestracji, Użytkownik może wprowadzać do swojego Konta dodatkowe dane i informacje w tym w szczególności zdjęcia, grafiki, pliki tekstowe itp.
 3. Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Użytkownik naciśnie (kliknie) przycisk służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu potwierdzenia rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu (adresu email) oraz hasła.
 4. Użytkownik zawierając Umowę z Administratorem upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania, Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

 

§4. OPŁATY

 1. Szczegółowe kwestie dot. płatności oraz długość trwania Umowy określa Cennik będący integralną częścią Umowy. Cennik udostępniony jest na stronie Serwisu www.icproject.com.
 2. Za korzystanie z Oprogramowania w danym Okresie rozliczeniowym, pobierana jest od Użytkownika opłata, w formie Abonamentu.
 3. Użytkownik może dokonywać rozliczeń abonamentowych w formie comiesięcznych opłat, których wysokość zależna jest od wybranej wersji Oprogramowania lub w formie jednorazowej opłaty uiszczanej „z góry” za cały okres trwania Umowy.
 4. Opłacenie Abonamentu przez Użytkownika w formie miesięcznych opłat jest możliwe w przeciągu 14 dni, z których pierwsze 7 dni wypada przed końcem Okresu rozliczeniowego, a kolejne 7 dni wypada po zakończeniu aktualnego Okresu rozliczeniowego. Administrator nie wyklucza przy tym możliwości rozliczenia Abonamentu w terminie wcześniejszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.
 5. W razie nieopłacenia przez Użytkownika Abonamentu w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, dostęp do Oprogramowania zostanie całkowicie zablokowany, a wszystkie dane informacje zapisane na Koncie Użytkownika zostaną utracone.
 6. Ceny podane w Serwisie internetowym (w Cenniku) wyrażone są w euro (€) i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 7. Użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za opłaty abonamentowe:
  • płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  • płatność kartą płatniczą – Visa, MasterCard lub Diners Club,
  • płatność internetowa – Paylane.
 8. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu obsługiwane są za pośrednictwem platformy Dotpay dostępnej pod adresem www.paylane.com, wykorzystywanej przez firmę PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. C. K. Norwida 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531,
 9. Za datę zapłaty Abonamentu uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Administratora. Wszelkie dodatkowe opłaty (bankowe i pocztowe) obciążają Użytkownika.
 10. Administrator przewiduje możliwość stosowania rabatów i upustów cenowych.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika, a Strony oświadczają, że nie jest to jednoznaczne ze zmianą warunków Umowy. O zmianach Cennika Użytkownik będzie każdorazowo informowany. Strony są związane postanowieniami Cennika zaakceptowanego przez Użytkownika.

 

§5. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa na korzystanie z bezpłatnej wersji Oprogramowania (Start Up) zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika i Administratora w każdym czasie.
 2. Umowa na korzystanie z jednej z płatnych wersji Oprogramowania tj. SMALL/MEDIUM/FULL -zawierana jest na czas określony i nie może zostać rozwiązana przed jego upływem z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu usług przekraczająca okres 14 dni i będąca następstwem okoliczności, za które winę ponosi Administrator. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Administratora (np. siła wyższa).
 4. Administratorowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  • wskazania przez Użytkownika niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
  • istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Administratora,
  • istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Administratora w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Użytkowników,
  • naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania,
  • naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania,
  • naruszenia warunków korzystania z Oprogramowania określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo, do zaprzestania świadczenia usług, z chwilą nie opłacenia przez Użytkownika co najmniej jednej wymagalnej opłaty abonamentowej (faktury VAT), z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4. – bez uprzedniego wzywania Użytkownika do uiszczenia zaległej należności czy też podjęcia przez Administratora jakichkolwiek innych działań zmierzających do pozyskania zaległej płatności.
 6. Użytkownicy Serwisu i Oprogramowania są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w związku z czym uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.

 

§6. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku:
  • nie wykonywania usług objętych Umową,
  • nienależytego wykonywania usług objętych Umową,
  • nieprawidłowości w zakresie określenia wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług przez Administratora.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie, lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: support@icproject.com
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  • nazwa oraz adres siedziby Użytkownika,
  • określenie nie wykonanej lub nienależycie wykonanej usługi lub nieprawidłowo określonego, wynagrodzenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacyjne,
  • preferowany przez Użytkownika sposób rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Skuteczne wniesienie reklamacji może nastąpić wyłącznie w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Użytkownika informacji o okolicznościach uzasadniających reklamację, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 6. Dniem złożenia reklamacji jest dzień wpływu do Administratora pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego, lub wpływ do Administratora wiadomości e-mail, wysłanej drogą poczty elektronicznej.
 7. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji złożonej przez Użytkownika nastąpi w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia.
 8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
 9. Za pośrednictwem adresu e-mail: support@icproject.com można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie przez Użytkowników w Oprogramowaniu treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, lub naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 2. Wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za wprowadzane do Oprogramowania dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Oprogramowania, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Oprogramowania i danych w nich zawartych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, sprzeczne z Regulaminem, w szczególności za niedopełnienie przez Użytkowników obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 5. Wyłącznie Użytkownicy są odpowiedzialni za to w jaki sposób korzystają z udostępnionego im odpłatnie Oprogramowania.
 6. Użytkownik pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Administratora na własną odpowiedzialność.
 7. Użytkownicy są również odpowiedzialni za weryfikację wprowadzanych do Oprogramowania danych – Administrator nie ingeruje w treść oraz zakres i rodzaj danych wprowadzanych do Oprogramowania.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Użytkowników za utratę zysków (lucrum cessans) lub jakiekolwiek szkody (damnum emergens), straty pośrednie, koszty i inne należności, jakie Użytkownik poniósł w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją Umowy.
 9. Korzystając z Serwisu i Oprogramowania, Użytkownik zwalnia Administratora z odpowiedzialności za utratę danych osobowych osób trzecich, które to dane zostały wprowadzone do Oprogramowania bądź zostały niewłaściwie wykorzystane lub w sposób nieuprawniony ujawnione.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik posiada zawarte umowy.
 11. Administrator nie czyni żadnych gwarancji, że strona internetowa Serwisu i Oprogramowanie będą wolne od błędów lub, że dostęp do nich będzie bezwzględnie ciągły lub nieprzerwany.
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności, za wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika lub jego pracownika; jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań lub zaniechań Użytkownika; przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych; niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu usług z powodu przyczyn niezależnych od Administratora.
 13. Administrator nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Oprogramowania. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępie do stron internetowych Administratora.
 14. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

 

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Oprogramowania – na czas trwania Umowy.
 2. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego icproject.com należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 3. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 4. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego icproject.com, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 5. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego icproject.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 6. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli Użytkownik dopuszcza się takiego działania.

 

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. nGroup System Sp. z o.o., ul. Malików 150d, 25-639 Kielce, NIP: 9591926129, REGON: 260468463, KRS: 0000385149 jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.
 2. nGroup System Sp. z o.o., ul. Malików 150d, 25-639 Kielce, NIP: 9591926129, REGON: 260468463, KRS: 0000385149 jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

 

§10. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zawarcie Umowy oznacza dla Użytkownika konieczność powierzenia Administratorowi, przetwarzania danych osobowych należących do osób trzecich, których dane są wprowadzane przez Użytkownika do Oprogramowania. Powierzenie przetwarzania danych osobowych reguluje „Umowa powierzenia przetwarzania danych”, której postanowienia znajdują się w niniejszym paragrafie.
 2. Użytkowniku!: Jeżeli w tym paragrafie jest mowa o „Umowie” – należy przez to rozumieć umowę o świadczeniu usług za pośrednictwem Aplikacji ICProject, natomiast „Umowa powierzenia przetwarzania danych” – oznacza umowę dot. powierzenia Administratorowi danych osobowych.

I. Przedmiot powierzenia

 1. Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, oraz właściwej realizacji postanowień zawartej Umowy, Użytkownik, powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe, zgromadzone na udostępnionej Użytkownikowi przestrzeni Aplikacji ICProject, w ramach świadczonych przez Administratora usług, w zakresie określonym niniejszą Umową powierzenia przetwarzania danych.
 2. Użytkownik powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe należące do osób trzecich, w szczególności Użytkownik powierza Administratorowi następujące kategorie danych osobowych:
  • Imiona i nazwiska,
  • Numery telefonów,
  • Adresy poczty elektronicznej,
  • Zawód,
  • Numery NIP,
  • Wizerunek,
  • Adresy zamieszkania lub pobytu.
 3. Administrator może przenieść na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z Umowy powierzenia przetwarzania danych, bez uprzedniej zgody Użytkownika.

II. Zobowiązania Stron

 1. Administrator oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy powierzenia przetwarzania danych oraz w celu w niej określonym.
 2. Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązany jest stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Administrator zobowiązany jest prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
 3. Administrator nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla Administratora. W celu uniknięcia wątpliwości, w imieniu Administratora powierzone dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby, które uprzednio uzyskały od niego pisemne upoważnienie. Każde upoważnienie lub jego cofnięcie Administrator zobowiązany jest wpisać do „Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych”.
 4. Administrator zobowiązany jest do zebrania od swoich pracowników lub współpracowników, przy pomocy których realizować będzie przedmiot niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.
 5. Administrator zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników lub współpracowników w zakresie sposobów zabezpieczenia przetwarzanych danych.

III. Współdziałanie stron

 1. Podczas trwania niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, strony zobowiązują się ściśle współpracować, w tym za pośrednictwem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (jeśli Użytkownik takiego wyznaczył), informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację Umowy powierzenia przetwarzania danych.

IV. Odpowiedzialność

 1. Każda ze Stron odpowiada za szkody wyrządzone drugiej stronie oraz osobom trzecim w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – Kodeks cywilny, przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych.
 2. W przypadku szkody spowodowanej umyślnym działaniem Administratora, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika.
 3. W przypadku innym niż określonym w ust. 2, Administrator ponosić będzie odpowiedzialność wyłącznie na zasadzie winy.
 4. Strony postanawiają, że Użytkownik nie jest odpowiedzialny wobec osób, których dane zostały powierzone za jakąkolwiek szkodę powstałą w wyniku przetwarzania przez Administratora powierzonych danych niezgodnie z niniejszą Umową powierzenia przetwarzania danych. W przypadku wystąpienia przez osoby, których dane zostały powierzone do przetwarzania, z roszczeniami do Użytkownika, Użytkownik niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Administratora.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób, przy pomocy których przetwarza powierzone dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie.

V. Czas trwania i wypowiedzenie Umowy powierzenia przetwarzania danych

 1. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy dot. świadczenia usług.
 2. Wypowiedzenie niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych, jest bezwzględnie wyłączone.
 3. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia celu i zakresu przetwarzania powierzonych danych osobowych określonych w niniejszej Umowie powierzenia przetwarzania danych.
 4. Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych bez wypowiedzenia jeżeli w wyniku kontroli GIODO zostanie wykazane, że Administrator, nie podjął środków zabezpieczających, o których mowa w art. 36 – art. 39 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), a także w sytuacji, gdy Administrator nie stosował się do wymogów przewidzianych w rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 5. W przypadku rozwiązania Umowy powierzenia przetwarzania danych Administrator zobowiązany jest do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy powierzenia przetwarzania danych zapisów oraz dokumentów zawierających powierzone do przetwarzania dane osobowe. Administrator zobowiązany jest usunąć powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy.

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator może rozszerzyć zakres oferowanych usług oraz wprowadzać zmiany do treści Regulaminu. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać uprawnień Użytkownika z tytułu praw nabytych.
 3. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu lub Oprogramowania innym podmiotom lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. W przypadku Umów zawieranych z Użytkownikami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w przypadku rozwiązania spółki Użytkownika, uprawnionym do dalszego korzystania z usług Administratora, jest ten ze wspólników, który zawierał umowę z Administratorem, bądź na którego adres email przesłany został link służący do potwierdzenia rejestracji Konta w Serwisie. W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższej reguły nie da się określić, który z Użytkowników jest uprawniony do korzystania z usług, Administrator uznaje za uprawnionego tego z Użytkowników, który pierwszy nawiąże kontakt z Administratorem.
 6. Administrator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Oprogramowania, a także do dokonywania niezbędnych aktualizacji.
 7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencję – w tym fakturę wysłaną na poprzedni adres lub adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie dostarczoną.
 8. Wszelkie spory między Administratorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 9. W przypadku nie rozwiązania sporów na drodze polubownej, między Administratorem, a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Administratora.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2017 roku.

 

 

Jest to najprawdopodobniej najlepsze narzędzie do zarządzania projektami w firmie. Przekonaj się sam i zarejestruj za darmo swoją instancję IC Project.

WYPRÓBUJ ZA DARMO

Szybki kontakt


Kontakt