Wyjedź z IC Project na majówkę!

20%
w rozliczeniu rocznym dla min. 10 użytkowników

Logo IC Project

Regulamin IC Project

§ 1. DEFINICJE

 • 1. Serwis internetowy – Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.icproject.com, prowadzony przez Sprzedawcę.
 • 2. Regulamin – niniejszy regulamin (Serwisu internetowego i Aplikacji), o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).
 • 3. Sprzedawca – nGroup System Sp. z o.o., ul. Malików 150d; 25-639 Kielce, NIP: 9591926129, REGON: 260468463, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000385149, kapitał zakładowy 5.000 zł (w pełni opłacony), email: support@icproject.com
 • 4. Klient – Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego (w tym w szczególności poprzez założenie Konta) lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę.
 • 5. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę lub korzystający z innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
 • 6. Formularz Rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 • 7. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem przypisanym Klientowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach, którego założenie wymaga wypełnienia przez Klienta Formularza Rejestracji.
 • 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
 • 9. Umowa – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego, w języku polskim, której przedmiotem są Usługi.
 • 10. Usługa – dostępny w Serwisie internetowym przedmiot Umowy zawartej na zasadach przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 11. Dowód Zakupu – faktura VAT w formie elektronicznej, wystawiana przez Sprzedawcę i potwierdzająca zawarcie Umowy.
 • 12. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, które mogą być przedmiotem Umowy, lub inna korzyść przewidziana dla Klienta w związku z zawarciem Umowy lub założeniem Konta.
 • 13. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem internetowym.
 • 14. Polityka prywatności – dokument dostępny w Serwisie internetowym, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę w ramach Serwisu internetowego, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • 15. Oprogramowanie – Aplikacja ICProject działająca w modelu SaaS (Software as a Service), opierająca się na pracy w chmurze, zarządzana przez Administratora, który udostępnia ją Użytkownikom na urządzeniach komputerowych i mobilnych, służąca w szczególności do zarządzania zasobami oraz zadaniami i czasem pracy zespołu. Oprogramowanie jest udostępniane w ramach Umowy z Użytkownikiem.
 • 16. Cennik – wykaz uwzględniający wysokość opłat, związanych z korzystaniem z Oprogramowania oraz określający szczegółowe kwestie związane z funkcjonalnościami poszczególnych wersji Oprogramowania w tym ich Limitów dostępowych, opublikowany na stronie www.icproject.com. Cennik stanowi integralną część zawieranej między Administratorem i Użytkownikiem Umowy.
 • 17. Okres rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy za który dokonywane są płatności za korzystanie z Oprogramowania i przez który dostępna jest jedna z płatnych wersji Oprogramowania.
 • 18. Abonament – określona suma pieniężna należna Sprzedawcy, w zamian za korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania przez dany Okres rozliczeniowy.
 • 19. Limit dostępowy – ograniczenie odnoszące się do maksymalnej ilości osób mogących mieć przypisane przez Użytkownika uprawnienia dostępowe do jego Konta. Wielkość Limitu dostępowego dla każdej wersji Oprogramowania została określona w Cenniku.
 • 20. Siła wyższa – zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową, epidemią lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
 • 21. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).
 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Umów oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Oprogramowania, dostępnej w Serwisie internetowym.
 • 2. Serwisu internetowego.
 • 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w Serwisie internetowym polegają na umożliwieniu Klientowi przez Sprzedawcę:
  • a) zawierania Umów na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • b) zakładania i posiadania Konta w Serwisie internetowym,
  • c) otrzymywania Newslettera,
  • d) korzystania z innych usług dostępnych w Serwisie internetowym.
 • 4. Usługi świadczone na w ramach Oprogramowania, na podstawie zawieranej Umowy:
  • a) prowadzenie indywidualnego Konta,
  • b) tworzenie i przechowywanie baz danych,
  • c) zarządzanie zasobami,
  • d) zarządzanie relacjami z klientami (CRM),
  • e) tworzenie planów/zadań,
  • f) tworzenie terminarzy i list kontaktów,
  • g) raportowanie czasu pracy pracowników,
  • h) korzystanie z komunikatora dostępnego w Oprogramowaniu,
  • i) korzystanie z innych usług i funkcji dostępnych w Oprogramowaniu.
 • 5. Sprzedawca udostępnia Oprogramowanie w następujących wersjach:
  • a) Start Up (bezpłatna wersja Oprogramowania) – Sprzedawca udostępnia Oprogramowanie w wersji bezpłatnej, co pozwala zapoznać się Klientom z jego funkcjonalnością. Zakres usług dostępnych w Oprogramowaniu w wersji bezpłatnej może zostać ograniczony przez Sprzedawcę.
  • b) Small/Business/Enterprise (Płatne wersje Oprogramowania) – Płatne wersje Oprogramowania różniące się od siebie specyfiką, funkcjonalnościami oraz ceną ich udostępnienia. Oprogramowanie w wersjach Small/Business/Enterprise może być udostępniane przez Sprzedawcę nieodpłatnie na okres testowy, w celu zapoznania się przez Klientów z jego funkcjonalnościami. Przełączenie Konta z trybu testowego do Konta płatnego jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta zaprezentowanej formy Oprogramowania.
  • c) Pakiet indywidualny – tworzony na życzenie Klienta, w zależności od indywidualnych potrzeb.
 • 6. Zestawienie funkcjonalności, cen i specyfikacji każdej z wersji Oprogramowania znajduje się w Cenniku.
 • 7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane w Serwisie internetowym, należy poczytywać jako zaproszenie do zawarcia Umowy mając na względzie art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • 8. Serwis internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 9. Sprzedawca dokłada najwyższej staranności przy realizacji Umów oraz Zamówień.
 • 10. W Serwisie internetowym mogą być organizowane Promocje na zasadach określonych i podanych do wiadomości publicznej w Serwisie internetowym przez Sprzedawcę.
 • 11. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych w ramach Serwisu internetowego, w szczególności dostępu do Oprogramowania, niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne spełniającym następujące warunki techniczne:
  • a) Dostęp do sieci Internet,
  • b) Włączona obsługa Plików Cookies i Java Script,
  • c) Zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (zalecana: Google Chrome, obsługiwane: [Edge, Firefox, Chrome, Safari]),
  • d) Rozdzielczość ekranu na poziomie co najmniej 1366px,
  • e) Klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
  • f) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej download 1 mbit/s, upload 128 kbit/s,
  • g) Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

 
  • 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Oprogramowania oraz Serwisu internetowego, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej osób lub podmiotów trzecich.
  • 2. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz Oprogramowania jest całkowicie dobrowolne.
  • 3. Klient nie może podejmować działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Oprogramowania oraz Serwisu internetowego, w tym w szczególności Klient nie może:
   • a) ingerować w treść i elementy graficzne Serwisu internetowego,
   • b) zamieszczać w Serwisie internetowym treści o charakterze bezprawnym,
   • c) wprowadzać do Oprogramowania lub Serwisu internetowego jako systemu informatycznego szkodliwych danych, w szczególności w postaci złośliwego oprogramowania, tj. wirusów, plików szpiegujących itp.
   • d) wykorzystywać Serwisu internetowego lub Oprogramowania do celów innych niż jego przeznaczenie, tj. w szczególności nie może rozsyłać wiadomości typu SPAM lub podobnych oraz prowadzić w ramach Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności gospodarczej, komercyjnej, reklamowej czy promocyjnej na swoją rzecz, jeżeli nie jest to przedmiotem Umowy.
  • 4. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
  • 5. Podczas korzystania z Oprogramowania i Serwisu internetowego, Klient jest zobowiązany do podawania prawdziwych oraz zgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji koniecznych do założenia Konta lub zawarcia i realizacji Umowy.
  • 6. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Oprogramowania danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.

n

 • 7. Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym w szczególności teksty, grafiki, logotypy) będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, 2245), zwane dalej łącznie Materiałami, zamieszczone w Serwisie internetowym są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez Sprzedawcę za zgodą osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów.
 • 8. Zarówno Klient, jak i każda inna osoba mająca dostęp do Serwisu internetowego, zobowiązana jest do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, przedruku, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób (w tym w szczególności w celach marketingowych, handlowych lub zarobkowych), Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez pisemnej zgody Sprzedawcy albo innej osoby lub podmiotu trzeciego, któremu przysługują prawa własności intelektualnej do Materiałów, z wyjątkiem korzystania z tych Materiałów w ramach dozwolonego użytku, o którym mowa w przepisach wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 • 9. Naruszenie postanowień punktu poprzedzającego mogłoby stanowić naruszenie prawa, a tym samym stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko osobom lub podmiotom dopuszczającym się takich praktyk.
 • 10. Klient ponosi wobec Sprzedawcy oraz osób lub podmiotów trzecich pełną odpowiedzialność za szkody związane z:
  • a) naruszeniem przez Klienta przepisów prawa, w tym w szczególności praw osób lub podmiotów trzecich oraz postanowień niniejszego Regulaminu,
  • b) nieprawidłowym lub nieuprawnionym korzystaniem z Serwisu internetowego, jak również za związane z tym problemy techniczne, utratę danych lub inne szkody w działaniu Serwisu internetowego, w tym w szczególności za prowadzenie działań, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu.
 • 11. Odpowiedzialność Klienta, o której mowa w punkcie poprzedzającym obejmuje zarówno naprawienie szkody na rzecz Sprzedawcy oraz osoby lub podmiotu trzeciego, jak również poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikły z wyrządzenia szkody, w tym w szczególności kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego, kosztów postępowań egzekucyjnych oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wyrządzeniem mu szkody oraz w związku z roszczeniami osób lub podmiotów trzecich.
 

§ 4. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 
 • 1. Aby móc korzystać z Oprogramowania, konieczne jest założenie Konta. Przed założeniem Konta, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki.
 • 2. Założenie przez Klienta Konta wymaga kliknięcia dedykowanego przycisku „Sprawdź za darmo” znajdującego się na stronie głównej Serwisu internetowego lub przycisków dostępnych w Cenniku w poszczególnych wersjach Oprogramowania („Za darmo na zawsze” lub „15 dniowe darmowe konto”). Następnie Klient wpisuje adres e-mail, na który otrzymuje link aktywacyjny, który przekierowuje do Formularza Rejestracji.
 • 3. Rejestracja w Serwisie internetowym składa się z dwóch etapów (kroków):
  • a) Etapu opisanego w pkt.2 niniejszego paragrafu.
  • b) Następnie należy zaznaczyć wymagane zgody oraz uzupełnić Formularz Rejestracji o następujące dane osobowe:- nazwa domeny,
   • 1. imię i nazwisko,
   • 2. nazwę Firmy,
   • 3. adres e-mail
 • 4. Po dokonaniu rejestracji Klient może od razu rozpocząć korzystanie z Oprogramowania. Otrzymuje także informację z instrukcją na podany adres e-mail.
 • 5. Po założeniu Konta w sposób, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, Klient niezwłocznie uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła.
 • 6. Konto skutecznie zarejestrowane w Serwisie internetowym, pozwala uzyskać dostęp do Oprogramowania innym osobom, w liczbie nieprzekraczającej maksymalnej ilości wskazanej w Limicie dostępowym dla wybranej wersji Oprogramowania.
 • 7. Klient, który zarejestrował Konto w Serwisie może nadawać i usuwać uprawnienia dostępu do Oprogramowania w wybranej wersji, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Limitów dostępowych.
 • 8. Dokonanie przez Klienta zmiany wybranej wersji Oprogramowania w trakcie korzystania z niego, jest możliwe w dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji w której do końca Okresu rozliczeniowego pozostało mniej niż 7 dni, – wtedy zmiana będzie możliwa przy dokonywaniu przez Użytkownika opłaty abonamentowej na nowy Okres rozliczeniowy.
 • 9. Dokonanie zmiany wybranej wersji Oprogramowania jest możliwe pod warunkiem, że wykorzystanie Limitu dostępowego na Koncie Klienta na to pozwala.
 • 10. Zmiana wersji Oprogramowania w trakcie korzystania z niego, nie wpływa na bieg Okresu Rozliczeniowego.
 • 11. Konto może zostać w każdym momencie usunięte poprzez przesłanie przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres e-mail Sprzedawcy: support@icproject.com.
 • 12. Świadcząc Usługi za pomocą Serwisu internetowego i Oprogramowania, Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Klienci byli w pełni zadowoleni.
 • 13. Świadczenie Usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta odbywa się na podstawie Umowy, do której mają zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych. Procedurę jej zawierania określa Regulamin.
 • 14. Podanie danych przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o:
  • a) zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Sprzedawcy,
  • b) wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem korespondencji mailowej, na wskazany adres email, informacji o wszelkich zmianach dotyczących zasad świadczenia usług przez Sprzedawcę,
  • c) Niezależnie od danych podanych podczas rejestracji, Użytkownik może wprowadzać do swojego Konta dodatkowe dane i informacje w tym w szczególności zdjęcia, grafiki, pliki tekstowe itp.
  • d) Za chwilę zawarcia Umowy uznaje się dzień, w którym Klient naciśnie (kliknie) przycisk służący do potwierdzenia rejestracji w Serwisie. Od momentu potwierdzenia rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu (adresu email) oraz hasła,
  • e) Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą upoważnia go do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy,
  • f) W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania, Klientowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia w najkrótszym możliwym terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.
 

§ 5. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 
 • 1. Klient może złożyć Zamówienie:
  • a) wypełniając Formularz Rejestracji (założyć Konto),
  • b) na adres e-mail Sprzedawcy: support@icproject.com w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Klient powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, które Usługi mają być objęte Zamówieniem,
  • c) złożenie Zamówienia możliwe jest także drogą telefoniczną na numer tel.: 600 985 309 (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu). Klient powinien w rozmowie telefonicznej wskazać, które funkcje/wersje Oprogramowania mają być objęte Zamówieniem.
  • d) Poprzez formularz kontaktowy w zakładce Cennik – w przypadku chęci skorzystania z Pakietu indywidualnego.
 • 2. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Klientowi przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia najpóźniej w ciągu 24 godzin.
 • 3. Złożone Zamówienia testowe są realizowane niezwłocznie, a część płatna – po dokonaniu przez Klienta płatności do 7 dni po zakończeniu okresu testowego, zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 • 4. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 • 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient – pomimo wezwania – nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia, z uwzględnieniem § 6 pkt 7 Regulaminu.
 

§ 6. OPŁATY

 
 • 1. Szczegółowe kwestie dotyczące płatności oraz długość trwania Umowy określa Cennik będący integralną częścią Umowy. Cennik udostępniony jest na stronie Serwisu internetowego.
 • 2. Za korzystanie z Oprogramowania w danym Okresie rozliczeniowym, pobierana jest od klienta opłata, w formie Abonamentu.
 • 3. Użytkownik może dokonywać rozliczeń abonamentowych w formie comiesięcznych opłat, których wysokość zależna jest od wybranej wersji Oprogramowania lub w formie jednorazowej opłaty uiszczanej „z góry” za cały okres trwania Umowy.
 • 4. Opłacenie Abonamentu przez Klienta w formie miesięcznych opłat jest możliwe w przeciągu 14 dni, z których pierwsze 7 dni wypada przed końcem Okresu rozliczeniowego, a kolejne 7 dni wypada po zakończeniu aktualnego Okresu rozliczeniowego. Sprzedawca nie wyklucza przy tym możliwości rozliczenia Abonamentu w terminie wcześniejszym niż wskazany w zdaniu poprzednim.
 • 5. Po zakończeniu korzystania z wersji testowej, Klient w ciągu 7 dni powinien dokonać odpowiedniej opłaty. W przypadku nieuiszczenia opłaty po upływie 7 dni dochodzi do blokady Konta. Po zablokowaniu Konta Klient może zalogować się i dokonać opłaty, co umożliwia pojawiający się komunikat dotyczący płatności.
 • 6. W razie nieopłacenia przez Klienta Abonamentu w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, dostęp do Oprogramowania zostanie całkowicie zablokowany, a wszystkie dane informacje zapisane na Koncie Klienta zostaną utracone po 3 miesiącach od daty zablokowania konta.
 • 7. Ceny podane w Serwisie internetowym (w Cenniku) wyrażone są w euro (€) i są cenami netto, i nie zawierają podatku VAT.
 • 8. Użytkownik może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za opłaty abonamentowe:
  • a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
  • b) płatność kartą płatniczą – Visa, MasterCard lub Diners Club,
  • c) płatność internetowa – Paylane.
 • 9. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Serwisu obsługiwane są za pośrednictwem platformy Paylane dostępnej pod adresem www.paylane.com, wykorzystywanej przez firmę PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-280), przy ul. C. K. Norwida 4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000227278, NIP 586-214-10-89, REGON 220010531,
 • 10. Za datę zapłaty Abonamentu uznaje się dzień wpływu pełnej należności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Wszelkie dodatkowe opłaty (bankowe i pocztowe) obciążają Klienta.
 • 11. Sprzedawca przewiduje możliwość stosowania Promocji.
 • 12. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika, a Strony oświadczają, że nie jest to jednoznaczne ze zmianą warunków Umowy. O zmianach Cennika Klient będzie każdorazowo informowany drogą mailową lub poprzez newsletter, na 7 dni przed końcem okresu rozliczeniowego. Strony są związane postanowieniami Cennika zaakceptowanego przez Klienta.
 

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY

 
 • 1. Umowa na korzystanie z bezpłatnej wersji Oprogramowania (Start Up) zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez Klienta i Sprzedawcę w każdym czasie.
 • 2. Start Up, do którego użytkownik nie zalogował się przez okres 3 miesięcy, zostaje automatycznie usunięty z serwera.
 • 3. Umowa na korzystanie z jednej z płatnych wersji Oprogramowania tj. Small/Business/Enterprise lub Pakietu indywidualnego, zawierana jest na czas określony i nie może zostać rozwiązana przed jego upływem z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • 4. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy nastąpi przerwa w świadczeniu usług przekraczająca okres 14 dni i będąca następstwem okoliczności, za które winę ponosi Sprzedawca. Nie dotyczy to sytuacji, w której przerwa w dostępie do usług jest skutkiem okoliczności o charakterze obiektywnym, niezależnym od Sprzedawcy (np. Siła wyższa).
 • 5. Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
  • a) wskazania przez Klienta niekompletnych, nieprawidłowych lub fikcyjnych danych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie,
  • b) istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Sprzedawcę niezgodnie z ich celem (przeznaczeniem) lub też w sposób naruszający spójność systemu informatycznego Sprzedawcy,
  • c) istnienia uzasadnionego podejrzenia wykorzystania usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób skutkujący bezpośrednio lub pośrednio szeroko pojętymi utrudnieniami w swobodnym korzystaniu z zasobów systemowych lub sprzętowych przez innych Klientów,
  • d) naruszenia przez Klienta przepisów prawa powszechnie obowiązującego podczas lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania,
  • e) naruszenia przez Klienta praw osób trzecich (osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) podczas lub w związku z korzystaniem z Oprogramowania,
  • f) naruszenia warunków korzystania z Oprogramowania określonych w niniejszym Regulaminie
 • 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, do zaprzestania świadczenia usług, z chwilą nie opłacenia przez Klienta co najmniej jednej wymagalnej opłaty abonamentowej (faktury VAT), z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 6. – po uprzednim wezwaniu Klienta do uiszczenia zaległej należności, jak również poprzez podjęcie przez Sprzedawcę działań zmierzających do pozyskania zaległej płatności.
 • 7. Klienci Serwisu i Oprogramowania są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w związku z czym uprawnienie do odstąpienia od Umowy jest bezwzględnie wyłączone.
 

§ 8. REKLAMACJA

 
 • 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że Usługa realizowana jest przez Sprzedawcę wadliwie, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 • 2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta, informacje dotyczące Usługi i Zamówienia, opis i data stwierdzenia wadliwego działania Usługi oraz żądanie Klienta.
 • 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej, Sprzedawca udostępnia na stronie Serwisu internetowego Formularz Reklamacji stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
 • 4. Reklamacje należy składać:
 • 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Klienta będącego Przedsiębiorcą, który w ramach reklamacji zażądał usunięcia wady, w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia lub uzupełnienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca w przypadku, o którym mowa w niniejszym punkcie, nie ustosunkuje się do reklamacji we wskazanym terminie, przyjmuje się, że uznał on reklamację za uzasadnioną.
 

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 
 • 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczanie przez klienta w Oprogramowaniu treści o charakterze erotycznym czy pornograficznym, lub naruszających normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną etc.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 • 2. Wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za wprowadzane do Oprogramowania dane, treści, materiały oraz czynności wykonane w związku z korzystaniem z Oprogramowania, a także za osoby trzecie, które z jego powodu w jakikolwiek sposób uzyskały dostęp do Oprogramowania i danych w nich zawartych.
 • 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Klientów, sprzeczne z Regulaminem, w szczególności za niedopełnienie przez Klientów obowiązków, które nakładają na nich właściwe przepisy prawa.
 • 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klientów nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych.
 • 5. Wyłącznie Klienci są odpowiedzialni za to w jaki sposób korzystają z udostępnionego im odpłatnie Oprogramowania.
 • 6. Klient pobiera oraz uzyskuje wszelkie dane oraz treści dostarczane przez Sprzedawcę na własną odpowiedzialność.
 • 7. Klienci są również odpowiedzialni za weryfikację wprowadzanych do Oprogramowania danych – Sprzedawca nie ingeruje w treść oraz zakres i rodzaj danych wprowadzanych do Oprogramowania.
 • 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klientów za utratę zysków (lucrum cessans) lub jakiekolwiek szkody (damnum emergens), straty pośrednie, koszty i inne należności, jakie Klient poniósł w związku z wykonywaniem swych obowiązków związanych z realizacją Umowy.
 • 9. Korzystając z Serwisu i Oprogramowania, Klient zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za utratę danych osobowych osób trzecich, które to dane zostały wprowadzone do Oprogramowania bądź zostały niewłaściwie wykorzystane lub w sposób nieuprawniony ujawnione.
 • 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Klient posiada zawarte umowy.
 • 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności, za wszelkie działania lub zaniechania Klienta lub jego pracownika; jakiegokolwiek rodzaju szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek działań lub zaniechań Klienta; przerwania dostarczania, utraty lub uszkodzenia danych; niewykonania lub opóźnienia w dostarczaniu usług z powodu przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 • 12. Sprzedawca nie odpowiada za problemy bądź przerwy w działaniu sieci internetowej, które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Oprogramowania. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione przez Klienta w wyniku utraty danych lub niemożliwości przesyłu danych, które spowodowane były przez przerwy w dostępie do stron internetowych Sprzedawcy.
 • 13. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek działania Siły wyższej.
 • 14. Sprzedawca nie odpowiada za szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 • 15. Sprzedawca nie odpowiada za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych,
 • 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie internetowym lub Oprogramowaniu, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Partnera. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 

§ 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
 • 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych Klientów.
 • 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 • 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu otrzymywania Newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 • 4. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności
 

§ 11. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 
 • 1. Klient uzupełniając swoje Konto o dane osobowe, powierza je do przetwarzania Sprzedawcy.
 • 2. Klient oświadcza, że dane te zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
 • 3. Sprzedawca zobowiązuje się stosować środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych i prowadzić dokumentację opisującą sposób ich przetwarzania.
 • 4. Sprzedawca nie jest uprawniony do udostępniania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących i upoważnionych do przetwarzania danych.
 • 5. W razie stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godziny od powzięcia takiej informacji, zgłosić to Klientowi, z uwzględnieniem przepisów art. 33 RODO.
 • 6. Sprzedawca ma obowiązek pomagać Klientowi jako Administratorowi Danych Osobowych w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych.
 • 7. W przypadku rozwiązania Umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia danych osobowych wprowadzonych przez Klienta do systemów informatycznych Sprzedawcy.
 • 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności
 

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
 • 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 • 2. Sprzedawca może rozszerzyć zakres oferowanych usług oraz wprowadzać zmiany do treści Regulaminu. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać uprawnień Klienta z tytułu praw nabytych.
 • 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Klientów, którzy mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamią postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudniają korzystanie z Serwisu internetowego lub Oprogramowania innym podmiotom lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • 4. W przypadku Umów zawieranych z Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, w przypadku rozwiązania spółki Użytkownika, uprawnionym do dalszego korzystania z Usług jest ten ze wspólników, który zawierał umowę ze Sprzedawca, bądź na którego adres e-mail przesłany został link służący do potwierdzenia rejestracji Konta w Serwisie internetowym. W przypadku, gdy pomimo zastosowania powyższej reguły nie da się określić, który z Klientów jest uprawniony do korzystania z Usług, Sprzedawca uznaje za uprawnionego tego z Klientów, który pierwszy nawiąże kontakt ze Sprzedawcą.
 • 5. Sprzedawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Oprogramowania, a także do dokonywania niezbędnych aktualizacji.
 • 6. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich niezbędnych do realizacji Umowy danych. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi wszelką korespondencję – w tym fakturę wysłaną na poprzedni adres lub adres poczty elektronicznej, uznaje się za skutecznie dostarczoną.
 • 7. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem – pod warunkiem ich obopólnej zgody – rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora.
 • 8. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby/zakładu głównego Sprzedawcy.
 • 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 • 10. Regulamin obowiązuje od dnia 22.04.2020 r.

Załóż darmowe konto

Bez karty płatniczej • Darmowy na zawsze

Umów się na dedykowaną prezentację ICP.

Nie trać czasu i umów się na darmowe spotkanie online z naszym specjalistą.
Podczas spotkania porozmawiamy o Twoich potrzebach, zaprezentujemy możliwości IC Project i odpowiemy na wszystkie pytania.

Załóż darmowe konto i przetestuj możliwości IC Project

Umów się na darmową prezentację z naszym specjalistą