Logo IC Project
project management glossary

Zarządzanie projektami – słownik najważniejszych pojęć

Spis treści

Czym są metodologie projektowe?

Metodologie projektowe usprawniają organizację pracy poprzez podział dużych przedsięwzięć na mniejsze, łatwe do kontrolowania i wykonania jednostki oraz odpowiednie ich uporządkowanie w czasie. Ponieważ projekt wyróżnia się unikatowością i jednorazowością, istnieje potrzeba usystematyzowania i uporządkowania wchodzących w jego skład działań dla zapewnienia możliwie dużej powtarzalności w wykonywaniu różnych zleceń. Wdrożenie metodologii dobrze dopasowanej do specyfiki przedsiębiorstwa i wykonywanych przez nie projektów wymaga jednak dużej wiedzy i znajomości pojęć, które są stosowane w ich opisach. Ten artykuł zbiera najważniejsze z nich. Poznaj słownik najważniejszych pojęć w zarządzaniu projektami, który specjalnie przygotowaliśmy dla Ciebie.

Jakie są najważniejsze pojęcia w zarządzaniu projektami?

Projekt

Projekt to unikalne przedsięwzięcie prowadzące do wytworzenia unikalnego produktu. Odróżnia się więc od nastawionych na powtarzalność produkcji i usług. W zależności od przyjętej metodologii może być dzielony na mniejsze zadania realizowane jednorazowo lub cyklicznie.

Cechy SMART

Cechy SMART (z angielskiego „sprytny”) stanowią akronim od Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound – Skonkretyzowany, Mierzalny, Osiągalny, Istotny, Określony w czasie. Powinny one charakteryzować poprawnie sformułowany cel projektu.

Cechy Smart
graf. https://blog.saldeosmart.pl/

Kickoff meeting

W kickoff meetingu (spotkaniu startowym, inaugurującym projekt) uczestniczą członkowie zespołu i klient. Ma on na celu zebranie kluczowych informacji – celów, założeń, terminów, budżetu itp. – dotyczących zlecenia. Jego istotnymi elementami jest dyskusja oraz budowanie pozytywnej, motywującej do działania atmosfery.

Mapa drogowa

Mapa drogowa to inne określenie harmonogramu, planu bądź schematu działań ukierunkowanych na osiągnięcie konkretnego celu. Zazwyczaj jest stosowana w planowaniu strategicznym na wysokim poziomie organizacyjnym i poświęcona długofalowym działaniom.

Studium wykonalności

Studium wykonalności to analiza i ocena potencjału projektu. Jego celem jest obiektywne zidentyfikowanie mocnych i słabych stron założeń oraz związanych z nimi możliwości czy zagrożeń. W jego ramach określa się zasoby niezbędne do wykonania projektu, a także szanse jego powodzenia.

Ścieżka krytyczna

Ścieżka krytyczna oznacza ciąg specyficznych zadań – opóźnienie w którymkolwiek z nich wywołuje przesunięcie zakończenia projektu. Jest to najdłuższy możliwy ciąg zadań ułożonych chronologicznie w taki sposób, że każde następne może nastąpić dopiero po zamknięciu poprzedzającego go.

Kierownik projektu

Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za osiąganie jego celów. Odpowiada za planowanie, koordynację realizacji zadań oraz zamknięcie projektu, przez co musi być aktywny na każdym z etapów pracy.

Scoping

Scoping to procedura, w której następuje określenie zakresu (scope) całego lub części projektu. Jego wykonanie, np. w zakresie wpływu na środowisko naturalne, może być w niektórych sytuacjach wymagane prawem.

Wykres Gantta

Wykres Gantta (zwany też Harmonogramem Adamieckiego) to stosowany w zarządzaniu graf. Uwzględnia on podział projektu na zadania i rozplanowanie ich w czasie. Dla zwiększenia przejrzystości mogą one być oznaczane różnymi symbolami. Jest to najczęściej harmonogram projektu.

Wykres Gantta w IC Project, diagram Gantta, harmonogram projektu
Wykres Gantta w programie IC Project

Kamień milowy

Kamień milowy to wydarzenie w harmonogramie projektu, które podsumowuje zestaw zadań lub fazę (np. dostarczenie klientowi wersji beta). Jego wystąpienie może się wiązać z koniecznością lub możliwością podjęcia decyzji o dalszym kształcie projektu.

Diagram spaghetti

Diagram spaghetti stosowany jest w metodologiach lean do wizualizacji ścieżek produktu wewnątrz zakładu na wczesnym etapie projektu lub produkcji. Pozwala łatwo prześledzić słabe punkty, które generują straty ze względu na błędne rozlokowanie i wydłużanie ścieżek transportowych czy decyzyjnych.

Burn down chart

Burn down chart bywa wykorzystywany w metodologiach Agile, np. Scrum. Służy do wizualizacji pozostałych do wykonania prac w odniesieniu do czasu, pozwalając na określanie trendów i kontrolę terminowości.

Tablica Kanban

Tablica Kanban może mieć postać fizyczną lub cyfrową. Przypinane są do niej „karteczki” symbolizujące poszczególne zadania – z których każde ma przypisanego wykonawcę, założenia i termin wykonania. Tradycyjnie dzielona jest na trzy kategorie: „do zrobienia”, „w toku” i „zakończone”, a zmiana statusu danego zadania oznacza jego przeniesienie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Kanbanie, odwiedź nasz artykuł.

Kanban IC Project, Kanban, zarządzanie zadaniami
Tablica Kanban w IC Project

Poka-yoke

Poka-yoke (z japońskiego poka – błędy, yokeru – zapobieganie) to metoda zmniejszania ryzyka wystąpienia defektów i wypadków pochodzących z pomyłek. Zakłada, że za błędy winę ponoszą procesy, a nie ludzie.

Muda, Mura, Muri

Muda (marnotrawstwo), Mura (nieregularność) i Muri (nadmierne obciążenie) to trzy typy strat występujące – i konieczne do zniwelowania – w metodologiach Lean. Ich zidentyfikowanie i wprowadzenie rozwiązań optymalizacyjnych jest niezbędnym krokiem rozwoju przedsiębiorstwa.

Rejestr ryzyka

Rejestr ryzyka to jeden z dokumentów stosowanych w metodzie PRINCE 2. Zawiera informacje o zagrożeniach, ich analizę, przeciwdziałanie i status. Aktualizowany jest przez kierownika praktycznie na każdym etapie realizowania projektu i ma wpływ na planowanie kolejnych zadań do wykonania przez zespół.

Prawo Parkinsona

Prawo Parkinsona zostało sformułowane w 1955 roku. W jego myśl „Praca rozszerza się tak, aby wypełnić czas dostępny na jej ukończenie”. Pierwotnie stosowane było w odniesieniu do administracji publicznej, ale stosuje się je też w zarządzaniu projektowym. Jedną z jego implikacji jest fakt, że pracownik który otrzymał określony czas na wykonanie zadania, zrealizuje je możliwie najpóźniej.

Deadline

Deadline to ostateczny termin wykonania zadania lub całego projektu. Jego przekroczenie zwykle wiąże się z negatywnymi skutkami określonymi w umowie o pracę lub zleceniu. Często deadline jest też momentem wystąpienia kamienia milowego.

Co jeszcze warto wiedzieć o zarządzaniu projektowym?

Powyższy słowniczek nie wyczerpuje listy istotnych pojęć, z jakimi można się spotkać przy zgłębianiu tematyki metodologii projektowych. Choć występują między nimi elementy wspólne, takie jak samo pojęcie projektu, jego początku, zadań itp., praktycznie każda posługuje się także własnym, specyficznym zestawem pojęć. Ułatwieniem nie jest też fakt, iż liczba metodologii, ich wariantów i kombinacji jest trudna do oszacowania. Z tego względu niezwykle istotne staje się samodzielne pogłębianie wiedzy i poszukiwanie informacji o nich.

Facebook
Twitter
LinkedIn